Privacy statement

Dit is het privacy statement van Wonen à la Carte B.V. en alle tot haar groep behorende ondernemingen (hierna: ‘WALC’ of ‘wij’). In deze verklaring wordt beschreven hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens omgaan, wat mede afhangt van de relatie die je met ons hebt zoals hierna zal blijken. In alle gevallen geldt echter dat wij met de grootste zorgvuldigheid persoonsgegevens zullen behandelen en deze zullen beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meeste recente versie wordt steeds op de website van WALC (www.wonenalacarte.nl) gepubliceerd.

Waar het in dit privacy statement gaat om ‘woningbouwprojecten van WALC’ zijn daar steeds ook onder begrepen: alle juridische samenwerkingsverbanden met derden waarin WALC participeert (onder andere blijkend uit commerciële uitingen).

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?
Wij zijn onder andere in de mogelijkheid om persoonsgegevens te verzamelen op het moment dat: 

 • Je onze website of een website van een woningbouwproject van WALC bezoekt; 
 • Je telefonisch, per e-mail of anderszins contact zoekt met ons; 
 • Je je inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven; 
 • Je je gegevens zelf invult of achterlaat op reen van onze websites; 
 • Je je gegevens zelf invult of achterlaat tijdens een door ons georganiseerd evenement of een evenement waaraan wij ook deelnemen; 
 • Je je gegevens invult of achterlaat bij een bij het woningbouwproject van WALC betrokken partner; 
 • Je je op andere wijze aanmeldt als Belangstellende of Geïnteresseerde in een van de woningbouwprojecten van WALC; 
 • Je met ons een koopovereenkomst aangaat, voor de aankoop van de door jou gewenste woning; 
 • Jij of de organisatie waar je werkzaam bent een zakelijke relatie heeft, aangaat of mogelijk wenst aan te gaan met ons;
 • We via derden gegevens opvragen, bijvoorbeeld ten behoeve van een door ons uitgevoerd marktonderzoek of kadastraal onderzoek; 
 • Je solliciteert voor een functie bij ons; 
 • Je in dienst treedt bij ons; 
 • Je je diensten aanbiedt aan ons; 

Met welk doel verzamelen en verwerken we persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden en op basis van de volgende daarbij behorende (wettelijke) grondslagen:  

 • Om in te spelen op de wensen van (toekomstige) klanten en/of geïnteresseerden met betrekking tot wonen, uitsluitend wanneer zij zelf toestemming hiervoor hebben verleend; 
 • Om op verzoek van (toekomstige) klanten en/of geïnteresseerden informatie over woningbouwprojecten van WALC, woningen en aan wonen gerelateerde onderwerpen te verstrekken o.a. via nieuwsbrieven, uitsluitend wanneer zij zelf toestemming hiervoor hebben verleend; 
 • Om met haar klanten een koopovereenkomst te sluiten (op basis van gescheiden koop en aanneming), uitsluitend ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van die overeenkomst; 
 • Om de rechten en plichten, waaronder leveringen, diensten en facturaties/ betalingen voortvloeiend uit een met WALC gesloten overeenkomst te organiseren, te sturen, te controleren en uit te oefenen, uitsluitend ter uitvoering van die overeenkomst; 
 • In het kader van de verkoop van woningen uit de woningbouwprojecten van WALC, in welk kader we tevens persoonsgegevens kunnen delen met verwerkers zoals onder andere systeembeheerders, softwareleveranciers en makelaars, uitsluitend wanneer je jouw toestemming hiervoor hebt verleend of ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst met jou of ter uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst; 
 • Om enquêtes bij klanten af te nemen om te toetsen of de gerealiseerde leveringen en diensten voldoen aan de eisen van haar klanten en de eisen die we onszelf hierbij opleggen, uitsluitend wanneer de klanten zelf toestemming hiervoor hebben verleend; 
 • Om klantprofielen te kunnen opstellen met het doel om haar klanten nog beter en gerichter van dienst te kunnen zijn, uitsluitend wanneer de klanten zelf toestemming hiervoor hebben verleend;
 • Om vragen te beantwoorden, of om met opmerkingen of eventuele andere redenen waarom met ons contact is gezocht aan de slag te kunnen gaan, uitsluitend om vervolgens op passende wijze te kunnen reageren of om de gewenste actie te kunnen ondernemen; 
 • Om foto’s en/of videobeelden van de aanwezigen te maken tijdens WALC Evenementen voor verdere acquisitiedoeleinden. We zullen dit steeds ook bij ieder WALC Evenement communiceren. Indien je hier niet van gediend bent, kun je dat direct tijdens het betreffende evenement maar ook nadien aangeven bij ons en zullen we aan dit verzoek op passende wijze gehoor geven; 
 • Om foto’s en/of videobeelden van woningbouwprojecten van WALC (als referentiebeelden) te maken, waar mogelijk ook passanten op kunnen staan. Indien dat het geval is, zal dit zo ter plaatse gecommuniceerd worden en kan de betreffende passant het direct ter plaatse of nadien bij ons aangeven indien hij of zij hier niet van gediend is, waarna we aan dit verzoek op passende wijze gehoor zullen geven; 
 • Om de rechten en plichten van werknemers op grond van een arbeidsrechtelijke relatie met ons na te kunnen komen dan wel hieraan te kunnen voldoen, uitsluitend ter sluiting of uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen; 
 • Om foto’s en/of videobeelden van het WALC-team te kunnen presenteren en een gezicht te kunnen geven op haar website(s) en/of op haar Social Media kanalen, ten behoeve van WALC Evenementen en/of voor andere (commerciële) doeleinden. Dit is voor iedere medewerker van WALC op vrijwillige basis; 
 • Om een zakelijke relatie met ons (mogelijk) te kunnen aangaan, uit te voeren, na te komen, te onderhouden en/of uit te breiden, uitsluitend ter uitvoering van een overeenkomst, ter voorkoming van imagoschade voor WALC, op basis van een factuurrelatie, op basis van wettelijke verplichtingen, op basis van een gerechtvaardigd belang of op vrijwillige basis; 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Afhankelijk van de relatie die je met ons hebt, worden persoonsgegevens verzamelt. Waarbij het uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om de activiteiten uit te voeren. We hanteren de volgende onderverdeling in relaties: Consument, Zakelijke Relaties en (Potentiële) Werknemers. Hieronder staat voor elk type relatie welke persoonsgegevens wij onder andere kunnen vragen.

Consument
De dienstverlening van ons is hoofdzakelijk gericht op consumenten. Voor het uitvoeren van de dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • NAW-gegevens; 
 • Geboortedatum en geboorteplaats; 
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat 
 • Contactgegevens; 
 • IP-adres en browse-gedrag; 
 • Huidige woonsituatie, woning en gezinssamenstelling; 
 • Project(en) en type woning(en) waarin je geïnteresseerd bent;
 • Diverse financiële gegevens; 
 • Nummer en type legitimatie; 
 • Overige persoonsgegevens die je hebt verstrekt.

Zakelijke relatie
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties waarmee wij zaken doen of waarmee wij samenwerken of het voornemen daartoe hebben of die aanwezig zijn op een WALC evenement, zoals medewerkers van zakelijke relaties van WALC of van overheidslichamen. Wij zullen persoonsgegevens die we in dit kader verkregen hebben ook uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan de wijze waarop je een zakelijke relatie met ons hebt of voor het doel waarvoor je als zakelijke relatie persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. Indien wij (medewerkers van) zakelijke relaties ook voor andere doeleinden benaderen is dat te allen tijde op vrijwillige basis, wat inhoudt dat indien een (medewerker van een) zakelijke relatie dit niet op prijs stelt, deze dat op ieder moment kan aangeven, waarna we op passende wijze aan dit verzoek gehoor zal geven.

(Potentiële) Werknemers
Hierin wordt onderscheid gemaakt in een Sollicitant en een Werknemer.

Sollicitant
Indien je aan ons vrijwillig je CV verstrekt omdat je werkzoekende bent en een sollicitatie doet, of daadwerkelijk wordt uitgenodigd door ons voor een sollicitatiegesprek, waarbij wij vragen om relevante gegevens aan te leveren ten behoeve van de sollicitatieprocedure, zullen we de door jou aangeleverde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. We zullen deze persoonsgegevens ook alleen verwerken in het kader van het doel waarvoor je deze verstrekt hebt, namelijk het doen van een sollicitatie of ten behoeve van de door ons gehanteerde sollicitatieprocedure.

Werknemer
Een werknemer van WALC dient op basis van zijn arbeidsrechtelijke relatie met WALC persoonsgegevens aan te leveren. WALC is zich ervan bewust dat hierbij ook een aantal privacygevoelige persoonsgegevens aan haar worden verstrekt en streeft daarom naar een gedegen beveiligings- en vertrouwelijkheidsniveau voor het beschermen van deze gegevens. We zijn trots op onze werknemers en presenteren hen dan ook graag (mede) door middel van foto- en/of videobeelden aan onze relaties en klanten, onder andere op websites en via andere media. Dit is echter voor iedere medewerker op vrijwillige basis.

Welke persoonsgegevens kunnen we delen met derden?
We kunnen persoonsgegevens aan derden (zowel aan haar verwerkers als aan partijen die eveneens verwerkingsverantwoordelijken zijn) verstrekken en/of aan derden toegang verlenen tot persoonsgegevens. Verstrekking en/of toegang verlening door ons geschiedt enkel op basis van daarvoor verleende toestemming, een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met de doelen als hiervoor genoemd. Verwerkers van ons krijgen enkel de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens van ons tot hun beschikking en niet eerder dan nadat zij een overeenkomst met ons zijn aangegaan, waarin zij zich verplichten om zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan en de geldende wet- en regelgeving dienaangaande na te leven. Zij dienen daarmee op dezelfde manier met persoonsgegevens om te gaan als wij dat doen. Bij verwerkers van persoonsgegevens aan wie we persoonsgegevens kunnen doorgeven of die via ons toegang hebben tot persoonsgegevens, kan gedacht worden aan softwareleveranciers, systeembeheerders, makelaars en eventuele andere partijen die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en daarvoor persoonsgegevens dienen te verwerken. Ook verstrekken wij persoonsgegevens aan derden in gevallen waarin we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld indien er sprake is van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Bij verwerkingsverantwoordelijken waarmee we persoonsgegevens kunnen delen, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aannemer waarmee je een aannemingsovereenkomst ter realisatie van de door jou bij WALC gekochte woning zal sluiten, of de bij het betreffende woningbouwproject betrokken notaris ter uitvoering van de koopovereenkomst voor de door jou bij WALC gekochte woning. Deze aannemer en notaris zijn ook zelf verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens en dienen daardoor eveneens met dezelfde zorgvuldigheid met persoonsgegevens om te gaan.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Voor het uitschrijven van nieuwsbrieven kun je de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het emailadres en de naam uit de mailinglist verwijderd.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. We zorgen voor een passende beveiliging zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor je privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Inzage, correctie en verwijdering
Als er vragen zijn over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, of als je deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.
privacy@wonenalacarte.nl
Wonen à la Carte
Laan van Zuid Hoorn 47
2289 DC Rijswijk

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij zo spoedig mogelijk je persoonsgegevens verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden niet haalbaar zijn, word je hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Vragen, opmerkingen of klachten?
We vinden het belangrijk dat onze (potentiële) klanten, relaties en werknemers met vertrouwen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.